Pour modifier ma fiche, je clique sur le bouton modifier en bas de la fiche

My pham thien nhien va hang loat cac nhuoc diem gay hai cho lan da

Cette rencontre concerne le groupe : Le collectif Citoyens en action
Description : M? ph?m thiên nhiên và hàng lo?t các nh??c ?i?m gây h?i cho làn da

Chúng ta bi?t r?ng m? ph?m thiên nhiên ???c chi?t rót t? nh?ng lo?i nguyên li?u có s?n trong t? nhiên nh? c? ,cây hoa lá, nh?ng lo?i hoa qu? th?c v?t và khoáng ch?t, các lo?i tinh d?u hoa h?ng, d?u d?a, trà xanh, d?a leo, ngh?, lô h?i...là nh?ng ngu?n nguyên li?u t?o nên các d??ng ch?t có l?i cho làn da giúp nuôi d??ng làn da hi?u qu? h?n.

Cùng vì th? mà nh?ng n?m g?n ?ây trào l?u m? ph?m thiên nhiên ???c nhi?u ch? em yêu thích và ch?n l?a, h? ch?ng ng?i xu?ng ti?n ?? s? h?u nh?ng món m? ph?m an toàn, lành tính giúp nuôi d??ng làn da ph?c h?i nhanh chóng.


Tuy nhiên bên c?nh nh?ng ?u ?i?m khi?n cho các ch? em thích mê thì m?t vài nh??c ?i?m d??i ?ây c?ng khi?n các ch? em ph?i lo l?ng, b?n cùng tham kh?o nhé.

Hi?u qu? mang l?i khá ch?m, không gi?ng nh? các dòng m? ph?m hóa h?c thì m? ph?m thiên nhiên mang l?i hi?u qu? khá ch?m, chúng ta c?n th?i gian và s? kiên trì ?? lâu ?? có th? giúp cho làn da thay ??i và c?i thi?n t?t h?n, làn da c?n th?i gian t?i thi?u là t? 28-30 ngày ?? b?t ??u làm quen, thích nghi v?i các dòng s?n ph?m an toàn, lành tính nh? m? ph?m thiên nhiên, nh?ng b?n s? ng?c nhiên vì m? ph?m thiên nhiên giúp b?n có làn da c?c k? kh?e m?nh.

??? Tìm hi?u thêm: Cách làm tr?ng da t? m? ph?m thiên nhiên ???c nhi?u ch? em yêu thích

B?n c?n l?u ý ??n h?n s? d?ng c?a s?n ph?m, vì m? ph?m thiên nhiên không ch?a ch?t b?o qu?n nên h?n s? d?ng khá ng?n, b?n ph?i th??ng xuyên ki?m tra và ?? ý các d?u hi?u n?u m? ph?m thiên nhiên có d?u hi?u bi?n ??i màu s?c, thay ??i c?u t?o s?n ph?m, ho?c có mùi l?...thì ?ây là d?u hi?u cho th?y s?n ph?m ?ã b? h?, b?n không nên s? d?ng vì chúng s? gây h?i cho làn da c?a b?n.

N?u làn da c?a b?n có b? kích ?ng v?i thành ph?n nào thì hãy tìm hi?u th?t k? s?n ph?m c?ng nh? test th? m?t l??ng nh? trên da ?? tránh vi?c m? ph?m thiên nhiên gây kích ?ng cho làn da c?a b?n.


L?a ch?n n?i uy tín ?? mua các s?n ph?m ch?m sóc da phù h?p , tránh mua ph?i hàng nhái và kém ch?t l??ng, làm t?n h?i ??n làn da. ?? m?t làn da t?n th??ng có th? ph?c h?i nh? ban ??u c?n th?i gian r?t dài và c?n s? kiên trì vì th? hãy ch?m sóc da th?t c?n th?n nhé.

Hi v?ng nh?ng chia s? d??i ?ây giúp cho các ch? em có th? tìm ???c dòng m? ph?m thiên nhiên phù h?p và an toàn v?i làn da c?a mình nhé/
Début de l'événement : 07.01.2023
Fin de l'événement : 07.07.2024
Adresse : 55 ???ng 3/2
Code postal : 700000
Ville : Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam