Pour modifier ma fiche, je clique sur le bouton modifier en bas de la fiche

loc nuoc ecomax

locnuocecomax_v.jpg
Cette rencontre concerne le groupe : Le collectif Citoyens en action
Description : Máy kh? khu?n rau c? tác d?ng ra sao ?
Máy kh? khu?n rau c? s? giúp chúng ta phân hu? thu?c tr? sâu, thu?c b?o v? th?c v?t có trong rau c?, trái cây th?c ph?m. Vi?c có ngay m?t máy kh? khu?n rau c? ngay trong gia ?ình là hoàn toàn c?n thi?t. V?y b?n ?ã th?c s? hi?u rõ công d?ng c?a máy ozone kh? khu?n cho th?c ph?m hay ch?a? Bài vi?t d??i ?ây s? giúp b?n tìm hi?u rõ h?n v? công d?ng thi?t y?u c?a chi?c máy này.
Máy kh? khu?n rau c? c?c t?t cho gia ?ình
Máy kh? khu?n dành cho rau c? qu? - máy ozone công nghi?p
Máy kh? khu?n rau c? - Máy ozone công nghi?p là dòng máy s?c ozone th??ng ???c dùng ?? x? lý n??c th?i, kh? khu?n c?ng nh? suy gi?m thu?c tr? sâu cho rau c? qu?.V?i v? ngoài ???c làm b?ng inox cao c?p ch?ng r? sét, tính n?ng n?i b?t, cùng công ngh? ?u ti?n v??t tr?i t?o ra l??ng ozone không h? nh?, phù h?p v?i nhi?u không gian khác nhau, thi?t b? này ch?c ch?n s? mang ??n s? hài lòng cho ng??i s? d?ng.
Công d?ng c?a máy kh? khu?n rau c?
N?u nh? ch? ??n gi?n ngâm rau c? thì s? ch?ng th? lo?i b? 100% vi sinh v?t gây h?i bám trên rau c? qu?. B?i th? vi?c s? d?ng máy ozone kh? mùi là c?c k? c?n thi?t. Sau ?ây là m?t s? công d?ng c?a máy này:
Máy kh? khu?n rau c? giúp ??a khí ozone thu?n ti?n len l?i ??n t?ng k? lá, cùng lúc ?ánh bay vi sinh v?t có h?i ?ang trú ?n trên th?c ph?m.
Làm s?ch th?c ph?m - kh? ??c các lo?i b? thu?c tr? sâu có h?i: làm s?ch rau c? qu?, kh? các ch?t t?n d? trong thu?c tr? sâu, giúp tiêu di?t các bào t? c?a n?m và vi khu?n.
  • Ngâm r?a th?c ph?m t??i s?ng trong n??c ???c s?c khí Ozone có th? lo?i b? ???c các ch?t kích thích và các lo?i ch? ph?m công nghi?p khác.
Gi? th?c ph?m ???c t??i lâu h?n vì Ozone ???c s?n sinh trong quá trình s? d?ng máy ?ã tri?t tiêu hàng tri?u vi khu?n cùng n?m m?c.
Th?c ph?m, rau qu? sau khi ???c x? lý khu?n b?ng máy công ngh? Ozone có th? b?o qu?n lâu h?n v?i th?i gian t? 10 ? 15 ngày.
Máy kh? khu?n rau c? có th?c s? c?n thi?t hay không?
V?i nh?ng công d?ng h?u ích nh? trên, chúng ta c?ng th?y ???c t?m quan tr?ng c?a máy t?o khí ozone rau c? trong t?ng h? gia ?ình. S?n ph?m thông minh này s? giúp nâng c?p cu?c s?ng b?n ch?t l??ng, an toàn h?n ??ng th?i c?ng là s? l?a ch?n ?úng ??n và c?n thi?t cho t?ng gia ?ình khi l?a ch?n th?c ph?m cho gia ?ình c?a h?.
?? có ch?t l??ng hi?u qu? s? d?ng cao nh?t, b?n nên liên h? ??n các c? s? uy tín có m?t trên th? tr??ng, tránh mua nh?m hàng kém ch?t l??ng ?nh h??ng ??n hi?u qu? s? d?ng

Máy kh? khu?n rau c? ECOMAX
Qua bài vi?t trên ?ã giúp b?n tìm hi?u thêm m?t s?n ph?m h?u ích giúp c?i thi?n ch?t l??ng cu?c s?ng c?a gia ?ình b?n h?n. Trang b? m?t thi?t b? kh? khu?n rau c? ngay t?i nhà là hoàn toàn c?n thi?t cho nhu c?u s? d?ng c?a gia ?ình b?n.
? Xem thêm thông tin v? máy ozone t?i social: https://www.behance.net/ecomaxozone
Début de l'événement : 03.08.2022
Fin de l'événement : 23.09.2022
Adresse : maylocnuocecomax
Code postal : 33546
Ville : london